Punkt Aktywizacji w Zgierzu zaprosił podopiecznych naszego Stowarzyszenia do udziału w projekcie pt.:
„Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”
Projekt systemowy realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012. Projekt jest drugą edycją wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim

Cele szczegółowe projektu:
• odkrycie indywidualnego potencjału oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zaplanowanie/zweryfikowanie indywidualnej ścieżki rozwoju
• zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy
• podniesienie kompetencji zawodowych poprzez organizację zajęć praktycznych w zakładach pracy u
• utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i jakości wykonywanej pracy u 130 zatrudnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną
• odkrycie indywidualnego potencjału u osób) z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
• zwiększenie wiedzy na temat możliwości aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną u rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które należą do jednej z grup:
• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym pozostające bez zatrudnienia. Planowane jest objęcie wsparciem osób w wieku od 18 do 55 r.ż. Górna granica wieku została określona z uwagi na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności intelektualnej połączonej z procesem starzenia się.
• Osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
• Rodziny/ opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Kadra pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz mentorzy.

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z następujących form wsparcia:
• Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
• Spotkania z psychologiem (indywidualne i grupowe),
• Warsztaty grupowe,
• Warsztaty w zakładach pracy,
• Indywidualne zajęcia praktyczne w zakładach pracy
• Spotkania indywidualne i grupowe na temat „Pośrednictwa pracy”,
• Staż,
• Wsparcie trenera dla osób zatrudnionych

W projekcie wzięło udział 16 -tu naszych podopiecznych.

Projekt rozpoczął się od szkolenia polegającego na treningu kompetencji społecznych oraz prowadzenia warsztatu z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy;
Ponadto poprowadzono grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy, w tym „spotkania z gazetą” oraz wyszukiwanie i analiza ofert pracy z wykorzystaniem Internetu. Każdy beneficjent ostateczny przy wsparciu doradcy zawodowego stworzył własne dokumenty aplikacyjne i prześłał je do wybranych pracodawców. Poza tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą miały możliwość przy wsparciu doradcy zarejestrować się w PUP w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia.
Każdy otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

no images were found

Kolejnym etapem aktywizacji zawodowej były indywidualne zajęcia praktyczne i staże na otwartym rynku pracy. Nasi podopieczni pracowali w DPS-ach ,Pracowni Krawieckiej,Domu Twórczym,Bibliotece i w Ogrodzie Botanicznym. Wykonywali prace związane ze sprzątaniem, pracami ogrodniczymi, pomocą w utylizacji odpadów przemysłowych ,a także prace polegające na pomocy bibliotekarzowi i pracownikom biurowym.


Na zakończenie projektu wszyscy otrzymali dyplomy.

no images were found